Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle werving- en selectie procedures van Vidicrowd. De privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Vidicrowd de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt.

Bij alles wat wij gedurende de werving- en selectieprocedure doen nemen wij de gedragscode van werving en selectie van de Nederlandse vereniging voor personeelsmanagement & organisatieontwikkeling in acht. Wij houden deze verklaring altijd actueel. Deze versie is gepubliceerd op: 10-03-2020

Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale)sollicitatieformulier en de website worden ingevuld, worden door Vidicrowd uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Vidicrowd. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en / of worden opgeslagen voor andere doeleinden.

Met "verwerken" van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en / of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en / of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

Tot slot verzamelt Vidicrowd via de website www.vcmedianetwork.nl gegevens door middel van functionele, analytische en tracking cookies. Dit nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij gebruiken deze gegevens om onze HR-gerelateerde campagnes af te stemmen op jouw voorkeuren en om je gepersonaliseerde HR-gerelateerde advertenties te tonen.

Welke gegevens worden verzameld?

Vidicrowd verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail) en geboortedatum van de sollicitant danwel van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien je een CV of motivatiebrief indient, verwerken we alle overige informatie die daarin is opgenomen.

Vidicrowd verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven danwel lidmaatschap van een vakvereniging.

In het geval je toestemming hebt gegeven om cookies of daarmee vergelijkbare technologieën te plaatsen, kan Vidicrowd de volgende gegevens verzamelen: jouw IP-adres, datum en tijdstip van jouw toegang tot onze online diensten, naam en URL van het opgevraagde bestand wanneer jij gebruikmaakt van onze online diensten, besturingssysteem en browsertype van jouw computer of mobiele toestel, het soort mobiele toestel en de instellingen daarvan, unique device identifier (UDID) of mobile equipment identifier (MEID) van jouw mobiele toestel, het serienummer van het toestel en onderdelen, advertentie-identifiers (bijvoorbeeld IDFA en IFA) of soortgelijke identifiers, verwijzende website (een website die jou naar ons geleid heeft) of applicatie en activiteiten met betrekking tot hoe jij onze online diensten gebruikt, zoals de pagina’s die jij bezoekt op onze sites of in onze mobiele apps.

Met wie worden gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Vidicrowd of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken.

Het bewaren van gegevens

Vidicrowd bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal Vidicrowd de gegevens bewaren gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven.

Beveiliging

Alle gegevens die naar de website www.vcmedianetwork.nl worden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Vidicrowd worden bewaard. Vidicrowd maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk. De sollicitant heeft eveneens het recht om Vidicrowd te verzoeken zijn of haar gegevens te beperken, corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. De sollicitant heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Vidicrowd. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor haar opdrachtgevers.

Contact en vragen

Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring naar: rbranbergen@vcmedianetwork.com